Vår strategi

Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfall har tagit fram en strategi för att uppnå vårt syfte ”Power Climate Smarter Living” och möjliggöra ett liv fritt från fossila bränslen inom en generation. Detta åtagande gentemot våra kunder, intressenter och medarbetare klargör vår inriktning, vårt engagemang liksom vårt fokus och innebär även betydande affärsmöjligheter.

En grupp barn på en kulle

Skiftet till fossilfri energi måste påskyndas, och Vattenfall driver på denna omställning.

Marknadsutsikter

Vattenfalls syn på marknadens utveckling ligger till grund för vår strategi och representerar vår syn på vad som behövs för att säkerställa Vattenfalls framgång givet det sammanhang som vi verkar i.

Hållbarhet utgör själva affären och är en förutsättning för att nå kunder, kompetens och investerare

Kunder vill minska sina klimatavtryck, medarbetare söker sig till företag med starka värderingar och investerare väger i ökande utsträckning in hållbarhet i sitt beslutsfattande. Verksamheter som uppfattas som hållbara och med ett framåtriktat tänkande kommer att kunna dra nytta av intressenternas förväntningar och få konkurrensfördelar.

Expertis inom hela energivärdekedjan är nödvändig för att på bästa sätt möta kundernas behov

Kunder söker ofta enkla, integrerade lösningar som inte kräver att de ska vara experter. Företag som genom sin expertis inom hela energivärdekedjan kan erbjuda enkla lösningar som verkligen fokuserar på vad kunden behöver kommer att ha en stark konkurrensfördel.

Elektrifiering är en grundförutsättning för ett fossilfritt liv

Elektrifiering utgör en möjlighet att minska koldioxidutsläppen från transporter, industrier och uppvärmning. Leverantörer av fossilfri el och värme, liksom respektive nätoperatör, kommer att spela en allt viktigare roll i arbetet med att minska klimatpåverkan.

Givet den snabba takt som krävs kommer efterfrågan på fossilfri el och infrastruktur för distribution att öka väsentligt.

Hela energivärdekedjan behöver digitaliseras för att kunna dra nytta av flexibilitet och betjäna kunder

I takt med att förnybara resurser ökar och industrier elektrifieras är det nödvändigt att utnyttja befintlig infrastruktur och flexibilitet. Vidare förväntar sig kunderna omedelbar information och åtkomst eftersom mobilapplikationer och internetbaserade lösningar är de främsta gränssnitten för kundservice och kundkontakt. Det finns således behov av ytterligare digitalisering av energivärdekedjan.

Ny kompetens, snabb inlärning och inkluderande team med stor mångfald är avgörande under energiomställningen

När vår bransch övergår till nya former av interaktion med kunder, teknik och samhälle krävs det ständigt nya färdigheter och ny kompetens. Snabb inlärning och förmåga att anpassa sig till nya arbetssätt kommer att vara viktiga konkurrensfördelar som hjälper Vattenfall att leverera nya produkter och effektivare processer. En företagskultur som är inkluderande gentemot olika synsätt är avgörande för att skapa denna lärandemiljö och för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Kostnadseffektivitet är en förutsättning för värdeskapande och tillväxt på en allt mer konkurrensutsatt marknad

Ökad konkurrens sätter press på marginalerna inom både kärnverksamheten och inom nya affärsområden, vilket kräver fokus på både kostnadseffektivitet och konkurrenskraft för att kunna leverera värde. Att förbättra effektiviteten i hela värdekedjan har en avgörande betydelse.

Våra fem strategiska fokusområden

Vi har uppdaterat vårt strategihjul för att tydligare visa hur vi driver på utvecklingen givet det sammanhang vi verkar i samt hur vi tar till vara affärsmöjligheter som stöttar vårt syfte ”Power Climate Smarter Living” och vårt mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Vattenfalls strategihjul

Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partner med fokus på ökad kundorientering och att främja elektrifiering och klimatsmarta energilösningar på områden där vi har konkurrensfördelar.

Sammankoppla och optimera energisystemet med fokus på att maximera värdet av flexibilitet och att främja en stabil och kostnadseffektiv nätinfrastruktur.

Säkerställa en fossilfri energiförsörjning med fokus på att växa inom förnybar energi, att maximera värdet av våra befintliga fossilfria tillgångar och implementera vår handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp.

Leverera en konkurrenskraftig verksamhet genom att vara både konkurrenskraftig och kostnadseffektiv, samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter och ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.

Motivera och stärka våra medarbetare med fokus på att säkra den nödvändiga kompetensen och förbättra medarbetarresan samt att erbjuda en säker arbetsmiljö. 

Strategihjulet i större format (PDF 175 kB)

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vi har undersökt hur klimatförändringar diskuteras i medierna och hur det påverkar människ...

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.