Kontakta oss

Ringhals närboende – goda grannar

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Nytt 400 kV ställverk och nya luftlinor

400 kV ställverket är gammalt och 400 kV-ledningarna inne på Ringhals område har varit med sedan respektive block togs i drift. De tre bolagen Svenska kraftnät, Vattenfall eldistribution AB och Ringhals AB samarbetar i en pågående modernisering. Arbetet pågår fram till 2023 för att skapa ett nytt robust ställverk och kraftledningar för Ringhals resterande livstid.

Under våren 2020 påbörjas arbeten på Ringhals område och på ställverksområdet. Det kan märkas en något ökad trafik på anslutande vägar och vissa arbetsmoment kan emellanåt medföra höjda bullernivåer. Alla arbeten med höjda buller nivåer är förlagda till dagtid.

Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler. De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Det förekommer ökad trafik under bygget av oberoende härdkylning på Ringhals 3 och 4.

Fler transporter till Ringhals

Bygget av oberoende härdkylning, OBH, på Ringhals 3 och 4 påbörjades under hösten 2018. Med anledning av det har det periodvis förekommit fler transporter än normalt till Ringhals. OBH ska vara infört senast vid årets slut 2020 för fortsatt drift efter 2020 enligt myndigheten SSM:s krav. För Ringhals del är planen att det ska vara klart efter revisionerna 2020.

Bullermätning

2019 års bullerkartläggning visar att ljudnivåerna ligger inom tillåtna riktvärden och är något lägre än föregående år. Mätningarna och tillhörande beräkningar utfördes i början av juni. Under maj 2018 bytte Ringhals 3 ut transformatorer vilket kan förklara det minskade bidraget av buller till omgivningen. Transformatorerna har lägre ljudeffektnivåer än de föregående.

Pålarbete under Ringhals kaj

Arbetet med att fräscha upp pålarna under Ringhals kaj har pågått i omgångar sedan september 2014 när vädret och vattennivån tillåter. Det är gamla slitna isskydd, plåtklädda betongcylindrar som skyddar kajens pålar, som vattenbilas bort. Ett tidsödande arbete som delvis utförs av dykare under vattnet. Enligt mätningar utförda med kvalificerad utrustning överstiger bullret inte de villkor satta av mark- och miljödomstolen. Parallellt så monteras och gjuts det fast nya ishylsor på de bearbetade pålarna. Arbetet beräknades vara klart till årsskiftet 2019 men har blivit försenat och kommer fortsätta till slutet av 2020. Arbete med vattenbilningsutrustning gör uppehåll under juli månad.

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiftet 2019/2020 och Ringhals 1 kommer att tas ur drift vid årsskiftet 2020/2021.
Läs mer om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Utökat markförvar

Den 13 september 2016 höll Ringhals sitt första samråd om ett utökat markförvar. Läs ett referat från samrådsmötet och en beskrivning av hur markförvaret fungerar.

Kontaktperson

Ann-Sophie Gustavsson, sponsringsansvarig Ringhals
Ann-Sophie Gustavsson
Sponsringsansvarig & närboendekontakt
Kärnkraftverket Ringhals

Ringhals 1 och Ringhals 2 tas ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Kor på äng framför Ringhals

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt.