Miljö

Miljöpolicy och ledning

Ringhals arbetar systematiskt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Insatserna utgår från vår verksamhetspolicy och miljömål. Arbetet drivs med hjälp av ett certifierat miljöledningssystem. Vi värderar vilka miljöaspekter som är av betydelse, samtidigt som vi ser till att de tas om hand på bästa sätt.

En man fiskar i Ringhals kylvattenintag

Vi jobbar systematiskt för att uppfylla de krav som myndigheter och andra viktiga intressenter ställer.

Miljö i verksamhetspolicyn

Ringhals verksamhetspolicy innehåller riktlinjer för miljö. Miljöarbetet har hög prioritet och ingår i all verksamhet. Här är ett utdrag:

Genom ett kontinuerligt och miljöriktigt agerande förebygger vi att individ, anläggning och omgivning kommer till skada.

  • Vi har väl fungerande rutiner och metoder som stödjer miljöområdet.
  • Vi satsar på personalens hälsa och välbefinnande samt vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa, arbetsskador och dosbelastning.
  • Vi har en beredskap för att omhänderta och minimera följdskador av allvarliga störningar i verksamheten.

Vi skapar förtroende för vår verksamhet hos ägare, kunder, medarbetare, allmänhet och myndigheter.

  • Vi arbetar för att alla ska känna engagemang för Ringhals miljömål och betydande miljöaspekter.
  • Våra leverantörer och entreprenörer lever upp till Ringhals miljöriktlinjer.
  • Vi redovisar öppet våra miljömål och vårt miljöarbete.
  • Vi har en nära dialog med myndigheter, närboende och andra intressenter kring frågor av betydelse för verksamheten.

Systematiskt förbättringsarbete

Ringhals jobbar systematiskt för att uppfylla de krav som myndigheter och andra viktiga intressenter ställer. Vi agerar ansvarsfullt med hänsyn till miljön. Det gäller såväl det dagliga arbetet som långsiktiga beslut och planer. Ringhals miljöledningssystem gör att vi kan överblicka vår inverkan på miljön. Vi för in förbättringsbehov i den ordinarie planeringsprocessen och sätter mål för det som ska uppnås.

Ringhals miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 sedan 1998. För att behålla certifieringen krävs att vi gör ständiga förbättringar. Det kontrolleras i samband med interna revisioner och av externa miljörevisorer.

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar även inom arbetsmiljön. Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt den internationella standarden OHSAS 18001.

Miljöförbättringsarbetet är en ständig process precis som arbetet med säkerhetshöjande åtgärder.

Organisation för miljö

Miljöorganisationen inom Ringhals består av enheten för miljö samt minst en miljösamordnare per avdelning. Dessutom finns en stab för säkerhet, kvalitet och miljö. Flera arbetsgrupper och nätverk, bland annat inom strålskydd och kemikalier, stödjer det dagliga miljöarbetet i verksamheten.

Miljömål 2019

Förebygga olyckor: Ringhals har stort fokus på att få ned antalet arbetsolyckor som leder till sjukskrivning, detta gäller både egen personal och inhyrd personal.

Minska antalet kemiska produkter: De kemiska produkterna i vår kemikalieförteckning ska värderas med avseende på vilka som kan bytas ut mot produkter som är mindre skadliga för människa och miljö.

Minskning av kvinnors sjukfrånvaro: Vårt mål är att kvinnors sjukfrånvaro inte ska överstiga 4,3 procent.

Ringhals betydande miljöaspekter 2019

En miljöaspekt är en del av organisationens aktivitet eller verksamhet, produktion eller tjänst som kan påverka miljön. De aspekter som inte omsätts till miljömål följs upp. Ringhals har identifierat fem betydande miljöaspekter för 2019.

Användning av underhållskemikalier

Denna betydande miljöaspekt ingår i miljömålet "Minska antalet kemiska produkter". De kemiska produkter som finns i vårt kemikalieregister ska värderas och där det är möjligt ersättas med produkter som är mindre skadliga för människa och miljö. Till vår hjälp använder vi oss av Kemikalieinspektionens "PRIO-databas" som är ett webbaserat verktyg.

Utsläpp av förbränningsgaser från externa transporter

Varje dag anländer och avgår flera godstransporter till och från Ringhals. Vi jobbar för att i möjligaste mån styra transporterna så att de koncentreras på ett fåtal speditörer och samordnas.

Utsläpp av förbränningsgaser från tjänsteresor

Vattenfall har en reseinstruktion som alla inom koncernen ska följa. Där står det bland annat att tåg ska vara det första valet. Istället för att resa kan man använda videokonferens eller telefon- och webbaserade möten.

Vattenanvändning

Vi ser över vår användning av kommunalt vatten för att kartlägga förbrukningen och optimera den.

Saneringsvatten från verkstäder

Rutiner för sanering av verkstäder utreds. Målsättningen är att minska bidraget av metaller som kommer till avloppsreningsverket från verkstäder.

Relaterad information

Kor på äng framför Ringhals

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt.

Flera personer med hjälmar och reflexvästar i industrimiljö

Ringhals miljöarbete följs upp och granskas, både internt och av andra.